Ariston EGIS PLUS 24 FF Инструкция по эксплуатации онлайн [2/12]. Ariston котел egis plus 24 ff инструкция


Ariston EGIS PLUS 24 FF Инструкция по эксплуатации онлайн [2/12]

2

Руководство по эксплуатации instrukcja obsługi

Мы хотим поблагодарить Вас за сделанный Вами выбор – приобретение

котла нашего производства. Мы уверены, что предоставили Вам

технически совершенную продукцию.

Данное руководство содержит указания и рекомендации в части

монтажа, правильной эксплуатации и технического обслуживания

котла. Внимательно изучите руководство и храните его в доступном

месте. Наши Авторизованные Сервисные Центры всегда в Вашем

распоряжении.

Настоящее руководство по эксплуатации является неотъемлемой

частью комплекта поставки котла. Пользователь должен хранить его

в доступном месте вблизи котла, в том числе в случае передачи котла

другому владельцу или пользователю и/или при установке котла в

другом месте.

Внимательно ознакомьтесь с указаниями и предупреждениями,

содержащимися в руководстве по эксплуатации, так как в них

приводятся важные правила по технике безопасности при монтаже,

эксплуатации и техническом обслуживании изделия.

Данный котел предназначен для отопления помещений и приготовления

горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд.

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ НА ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С МОМЕНТА

ПЕРВОГО ПУСКА, О ЧЕМ В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЕТСЯ

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ОТМЕТКА.

ПЕРВЫЙ ПУСК ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГАРАНТИЙНОГО

ТАЛОНА И ИНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Котел следует подключить к контурам отопления и горячего

водоснабжения (ГВС), которые должны соответствовать

техническим характеристикам котла.

Строго запрещается использовать котел в целях, не указанных

в данной инструкции. Производитель не несет ответственности

за повреждения, являющиеся следствием ненадлежащей

эксплуатации котла или несоблюдения требований данной

инструкции.

Монтаж, техническое обслуживание и другие работы с котлом

должны проводиться в полном соответствии с требованиями

нормативных документов и инструкций производителя.

В случае неисправности и/или нарушения нормальной

работы отключите котел, закройте газовый кран и вызовите

квалифицированного специалиста. Запрещается выполнять

ремонт котла самостоятельно. Все ремонтные работы,

должны проводиться квалифицированными специалистами,

только с использованием оригинальных запасных частей.

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ

СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОТЛА И АННУЛИРУЮТСЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

При проведении технического обслуживания или любых работ в

непосредственной близости от воздуховодов, дымоходов или их

принадлежностей, следует отключить котел и закрыть газовый

кран.

После завершения всех работ, проверьте эффективность

функционирования воздуховодов и дымоходов. В случае

длительного перерыва в эксплуатации котла необходимо:

• отключить электропитание котла, установив внешний

двухполюсный выключатель в положение «ВЫКЛ»;

• перекрыть газовый кран, краны системы отопления и ГВС;

• если существует вероятность замерзания, то следует слить

воду из контура отопления и ГВС.

Szanowni Państwo.

Pragniemy podziękować za wybór podczas zakupów kotła naszej

produkcji. Jesteśmy pewni, że dostarczyliśmy Państwu produkt o

istotnych walorach technicznych.

Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana specjalnie po to,

aby przekazać Państwu ważne wskazówki i sugestie dotyczące

zainstalowania, właściwego użytkowania, a także okresowej obsługi i

konserwacji kotła, co pozwoli w pełni docenić jego zalety.

Książeczkę tę należy starannie przechowywać, aby mogła zawsze

służyć jako źródło informacji niezbędnych do korzystania z naszego

urządzenia.

Nasz Serwis Obsługi Technicznej właściwy dla strefy Państwa

zamieszkania pozostaje do całkowitej dyspozycji w razie pojawienia

się najmniejszego problemu związanego z nowo nabytym kotłem.

Z wyrazami szacunku

GWARANCJA

Aby skorzystać z gwarancji należy skontaktować

się z Autoryzowanym Serwisem ARISTON właściwym dla strefy Państwa za-

mieszkania aby dokonać tzw. pierwszego uruchomienia kotła.

Po upewnieniu się co do prawidłowego funkcjonowania kotła, Autoryzowany

Serwis ARISTON dostarczy Państwu wszystkie informacje potrzebne do jego

właściwego użytkowania i uaktywni funkcjonowanie Gwarancji ze strony

ARISTON, wypełniając egzemplarz karty gwarancyjnej.

Aby uzyskać numer telefonu najbliższego Centrum Obsługi, możecie Państwo

skorzystać z naszej strony internetowej: www.mtsgroup.pl

Niniejsza książeczka, wraz z podręcznikiem “Instrukcje techniczne

instalowania, okresowej obsługi i konserwacji”, stanowią istotną,

a zarazem nieodłączną część produktu. Użytkownik powinien

starannie przechowywać obydwie wraz z kotłem, któremu

powinny towarzyszyć nawet w przypadku przekazania go innemu

właścicielowi lub użytkownikowi i/lub w sytuacji zainstalowania

kotła w innym miejscu przy innej instalacji.

Należy uważnie zapoznać się z instrukcjami i uwagami zawartymi

zarówno w tej książeczce, jak i w Instrukcjach technicznych

instalowania, okresowej obsługi i konserwacji, gdyż dostarczają

one ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w czasie

instalowania, użytkowania i obsługi urządzenia.

Opisywane urządzenie służy do ogrzewania pomieszczeń i

wytwarzania ciepłej wody do użytku domowego.

Powinno być podłączone do instalacji centralnego ogrzewania i do

sieci rozprowadzającej ciepłą wodę użytkową o takich parametrach,

które odpowiadałyby jego mocy, osiągom i możliwościom

technicznym.

Zabronione jest wykorzystywanie tego urządzenia do celów

niezgodnych z tym, co zostało opisane w tej książeczce. Konstruktor

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe ewentualnie

szkody, wynikające z niewłaściwego, błędnego i nieracjonalnego

użytkowania, a także takie, które byłyby wynikiem zignorowania

instrukcji i wskazówek zawartych w tej książeczce. Technik instalator

powinien mieć uprawnienia do instalowania urządzeń grzewczych

zgodnie z normami i obowiązującymi aktualnie przepisami, a

na zakończenie prac wystawić klientowi dokument deklaracji

zgodności.

Zainstalowanie, obsługa i jakakolwiek interwencja techniczna w

trakcie użytkowania powinny być wykonywane przy zachowaniu

aktualnie obowiązujących norm i w oparciu o instrukcje dostarczone

przez konstruktora urządzenia. W przypadku uszkodzenia i/lub

niewłaściwego działania należy wyłączyć urządzenie, zamknąć

zawór doprowadzający gaz i nie starać się naprawiać samemu,

ale zwrócić się do personelu o odpowiednich kwali kacjach.

Ewentualne naprawy powinny być dokonywane przez osoby

mcgrp.ru

Ariston EGIS PLUS 24 FF Инструкция по эксплуатации онлайн [6/12]

6

Руководство по эксплуатации instrukcja obsługi

Первый пуск

При установке котла внутри помещения убедитесь, что

соблюдаются все условия, связанные с поступлением воздуха

в помещение и его вентиляцией, предписанные действующим

законодательством.

Регулярно проверяйте давление воды на панели управления и

следите, чтобы в холодной системе оно находилось в диапазоне

от 0,6 до 1,5 бар. Если давление упадет ниже минимального

значения, то на дисплее появится индикатор подпитки контура

отопления.

Если давление незначительно меньше минимально

допустимого, для восстановления давления откройте кран

в нижней части котла. Если давление слишком часто падает,

значит, в системе имеется утечка. В этом случае следует вызвать

квалифицированного специалиста для ее устранения.

Включение

Чтобы включить котел,

нажмите кнопку «ON/OFF»

(ВКЛ/ВЫКЛ) на панели

управления. На дисплее

отображается:

Przygotowanie do działania

Jeśli kocioł ma być zainstalowany wewnątrz mieszkania, należy

sprawdzić, czy spełnione są wymogi w zakresie dopływu powietrza

i wentylacji pomieszczenia (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Okresowo sprawdzać ciśnienie wody na manometrze

“2” czy w

zimnej instalacji grzewczej mieści się ono w granicach od 0,5 do 1,5

bara.

Jeśli okaże się niższe niż dolna wartość graniczna, należy zwiększyć

je używając kurka napełniania instalacji wodą. Po osiągnięciu

średniej wartości 1 bara zamknąć ponownie kurek.

Jeśli zmniejszanie się ciśnienia będzie zbyt częste, prawdopodobna

jest nieszczelność instalacji.

W takim przypadku konieczna jest interwencja instalatora.

Procedura zapalania palnika

Nacisnąć przycisk ON/OFF

“3”,

wyświetlacz zaświeci się:

OK

ESC

Режим функционирования Дисплей

Wyświetlacz

Tryb działania

Зимний режим

Отопление + ГВС

zima

-

ogrzewanie + produkcja ciepłej wody użytkowej

Летний режим

Только ГВС

lato

-

tylko produkcja ciepłej wody użytkowej

Wybór trybu działania

Wybór trybu działania następuje przy pomocy przycisku M

ODE:

Wyświetlacz pokazuje wybrany tryb pracy w fazie spoczynku “stand-

by” (nie ma żądania pracy ani w trybie grzania ani produkcji ciepłej

wody użytkowej) “zima” albo “lato”

Zapalenie się palnika jest sygnalizowane na wyświetlaczu

symbolem

.

Рабочие режимы

С помощью кнопки (4) MODE (режим) можно выбрать летний или

зимний режим работы; символ выбранного режима отобразится

на дисплее.

Если котел находится в режиме ожидания (отсутствуют запросы

на работу в режиме отопления ГВС), то текст на дисплее указывает

выбранный режим функционирования (зимний или летний).

Функционирование горелки отображается на дисплее символом

Regulacja wody grzewczej

Regulację temperatury wody grzewczej

przeprowadza się przy użyciu

przycisków 6.

Uzyskuje się temperaturę w przedziale

od 35°C do 82°C.

Настройки системы отопления

Регуляция температуры воды

отопления выполняется при помощи

кнопок 6.

Получается температура,

варьирующая от 35°C до 82°C.

OK

ESC

mcgrp.ru

Руководство пользователя, руководство по эксплуатации котла Ariston EGIS PLUS 24 CF (FF)

Как использовать наш сайт инструкций OnlineManuals.ru Наша цель состоит в том, чтобы предоставить вам быстрый доступ к содержанию инструкции для Руководство пользователя, руководство по эксплуатации котла Ariston EGIS PLUS 24 CF (FF). С помощью онлайн просмотра, Вы можете быстро просмотреть содержимое инструкции и найти решение проблемы с Руководство пользователя, руководство по эксплуатации котла Ariston EGIS PLUS 24 CF (FF).

Для Вашего удобстваЕсли листать руководство пользователя Руководство пользователя, руководство по эксплуатации котла Ariston EGIS PLUS 24 CF (FF) прямо на сайте, не очень удобно для Вас, есть два возможных решения:

• Просмотр в полноэкранном режиме - легко просмотреть руководство пользователя (без загрузки его на свой компьютер), Вы можете использовать режим полноэкранного просмотра. Для просмотра инструкции пользователя Руководство пользователя, руководство по эксплуатации котла Ariston EGIS PLUS 24 CF (FF) на полном экране, используйте кнопку «Открыть в Pdf-viewer». • Загрузка на компьютер - Вы можете также скачать Руководство пользователя, руководство по эксплуатации котла Ariston EGIS PLUS 24 CF (FF) на свой компьютер и сохранить его в файлах.

Многие люди предпочитают читать документы не на экране, а в печатной версии. Возможность печати руководства пользователя также была предусмотрена на нашем сайте, и вы можете использовать ее, нажав на иконку «печать» в Pdf-viewer. Нет необходимости печатать все руководство Руководство пользователя, руководство по эксплуатации котла Ariston EGIS PLUS 24 CF (FF), можно выбрать только нужные страницы инструкции.

onlinemanuals.ru

Ariston EGIS PLUS 24 FF Инструкция по эксплуатации онлайн [8/12]

8

Руководство по эксплуатации instrukcja obsługi

Warunki zatrzymania urządzenia

Kocioł jest chroniony przed nieprawidłowym działaniem przy użyciu

wewnętrznych systemów kontrolnych karty elektronicznej, który

w razie potrzeby stosuje blokadę zabezpieczającą. W przypadku

zablokowania urządzenia na wyświetlaczu panelu sterowania

wyświetlany jest kod wskazujący rodzaj i przyczynę zatrzymania.

Mogą wystąpić dwa rodzaje zatrzymania.

Zatrzymanie ze względów bezpieczeństwa

Ten rodzaj błędu ma charakter “przejściowy”, to

znaczy jest automatycznie eliminowany po usunięciu

przyczyny, która spowodowała jego wystąpienie, na

wyświetlaczu widoczny jest symbol

i opis kodu

(Err/110) - zob. Tabelę Błędów..

Natychmiast po ustąpieniu przyczyny zatrzymania

urządzenie uruchomia się ponownie i podejmie normalną pracę.

Jeśli kocioł w dalszym ciągu sygnalizuje zatrzymanie ze względów

bezpieczeństwa, należy go wyłączyć. Przestawić zewnętrzny

wyłącznik elektryczny na pozycję OFF, zamknąć kurek gazu i

skontaktować się z wykwali kowanym technikiem.

Zatrzymanie bezpieczeństwa z powodu niedostatecznego

ciśnienia wody - modele FF

W przypadku niewystarczającego ciśnienia wody w obiegu

grzewczym kocioł sygnalizuje zatrzymanie ze względów

bezpieczeństwa Err/108 - zob. Tabelę Błędów.

Sprawdzić ciśnienie na hydrometrze i zamknąć zawór

zaraz po osiągnięciu ciśnienia równego 1 – 1,5 bar.

Można doprowadzić do właściwego stanu uzupełniając

ilość wody poprzez otwarcie zaworu napełniania

znajdującego się pod kotłem.

W razie konieczności częstego uzupełniania ilości wody, należy

wyłączyć kocioł, ustawić zewnętrzny wyłącznik elektryczny w pozycji

OFF, zamknąć zawór gazu i skontaktować się z wykwali kowanym

technikiem w celu ustalenia czy nie dochodzi gdzieś do wycieków

wody.

Zatrzymanie bezpieczeństwa z powodu niedostatecznej

cyrkulacji ciśnienia wody - modele FF - CF

W przypadku niewystarczającej cyrkulacji wody w obiegu

grzewczym, kocioł sygnalizuje zatrzymanie ze względów

bezpieczeństwa Err/103 - zob. Tabelę Błędów.

Sprawdzić ciśnienie na hydrometrze i zamknąć zawór

zaraz po osiągnięciu ciśnienia równego 1 – 1,5 bar.

Można doprowadzić do właściwego stanu uzupełniając

ilość wody poprzez otwarcie zaworu napełniania

znajdującego się pod kotłem.

W razie konieczności częstego uzupełniania ilości wody, należy

wyłączyć kocioł, ustawić zewnętrzny wyłącznik elektryczny w pozycji

OFF, zamknąć zawór gazu i skontaktować się z wykwali kowanym

technikiem w celu ustalenia czy nie dochodzi gdzieś do wycieków

wody.

Blokada działania

Ten typ błędu ma charakter “nie

przejściowy”, to znaczy nie jest

automatycznie eliminowany, a na

wyświetlaczu pojawia się napis .

Na wyświetlaczu widoczny jest symbol

i i opis kodu (Err/501).

W tym przypadku kocioł nie uruchamia

się ponownie automatycznie i może być

odblokowany tylko poprzez naciśnięcie

przycisku RESET.

Jeśli po kilku próbach odblokowania

problem powtarza się, należy wezwać

wykwali kowanego technika.

Условия блокировки коȠșȍ

Колонка предохраняется от неисправностей микропроцессорной

схемой, которая при необходимости блокирует агрегат.

В случае блокировки СИД показывают тип блокировки и

вызвавшую ее причину.

Существует два вида блокировки.

Защитное отключение

Осуществляется в случае отклонения от нормальной

работы, которое может быть устранено без

вмешательства специалиста.

В этом случае котел автоматически включается

повторно, как только причина выключения устранена.

На дисплее отображаются «ERR» (неисправность) и

код неисправности (например, Err/110) и символ

– см. Таблицу сбоев.

Сразу же после устранения причины блокировки колонка

возвращается в рабочий режим.

В противном случае выключить колонку, повернуть внешний

выключатель в положение ВЫКЛ., перекрыть газовый кран и

обратиться к квалифицированному специалисту.

Защитная остановка из-за недостаточного давления воды -

модели FF

В случае недостаточного давления воды в

циркуляции отопления колонка сигнализирует

защитную остановку Err/108 – см. Таблицу сбоев.

Проверить давление по гидрометру и перекрыть

кран сразу же по достижении 1 – 1,5 бар.

Система может быть разблокирована

посредством подпитки воды через кран подпитки,

расположенный в нижней части колонки.

Если запрос подпитки поступает часто, выключить колонку,

повернуть внешний выключатель в положение ВЫКЛ., перекрыть

газовый кран и обратиться к квалифицированному специалисту

для проверки наличия утечек воды.

Защитная остановка из-за недостаточной циркуляции воды

- модели FF - CF

В случае недостаточной циркуляции воды в

системе отопления колонка сигнализирует

защитную остановку Err/103 – см. Таблицу сбоев.

Проверить давление по гидрометру и перекрыть

кран сразу же по достижении 1 – 1,5 бар.

Система может быть разблокирована

посредством подпитки воды через кран подпитки,

расположенный в нижней части колонки.

Если запрос подпитки поступает часто, выключить колонку,

повернуть внешний выключатель в положение ВЫКЛ., перекрыть

газовый кран и обратиться к квалифицированному специалисту

для проверки наличия утечек воды.

Блокировка работы

Этот тип сбоя

не устраняется автоматически.

На дисплее показывается код,

мигающий попеременно с надписью

ERR, напрмер,

Err/501, и появляется

символ

.

В этом случае колонка не возобновляет

работу автоматически и может быть

разблокирована только нажатием

кнопки RESET.

После нескольких попыток

разблокировки, если проблема не

устраняется, необходимо вызвать

квалифицированного техника.

OK

ESC

mcgrp.ru